بانک های طرف قرار داد با فروشگاه ما

                   

بنفشه

دارای رایحه‌ای نسبتاً خاکی، تلخ، بسیار کم شیرین و پودری است و از این لحاظ به عطر ریشه‌های زنبق، نزدیکی بسیاری دارد. اما برگ‌های آن، رایحه‌ای متفاوت دارند و دارای عطری سبز بو، آبدار و خیار مانند هستند.

نظرات